İster Üye Olup İhaleyle İster Garajdan Görerek Hemen Al

0 (212) 444 15 48

info@aksamoto.com.tr

Aksam Oto Araç Talep Edin

İletişim Bilgileri

Ayazağa Ticaret Merkezi

B Blok Kat: 9 Sarıyer / İstanbul

444 15 48

info@aksamoto.com.tr

Aydınlatma Metni

Aksam Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aksam Otomotiv”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları uyarınca; aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hangi kişisel verilerinizin işleneceği; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, işleme süreleri, veri sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. TANIMLAR :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Mevzuat: Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler içeren tüm kanunları, Kanun Hükmünde Kararnameleri, yönetmelikleri, tüzükleri,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

1989 yılında faaliyet göstermeye başlayan Telli Grup çatısı altında;

Araçların toplu alımını gerçekleştirip kendi satış noktalarında direkt tüketici ile buluşturularak pazarlamasını yapan Aksam Otomotiv, ihale ile satışa sunumunu sağlayan Autogong, ömrünü tamamlamış araçların doğaya zarar vermeden sağlıklı bir şekilde geri dönüşümünü gerçekleştirme ve ikinci el yedek parça sağlama amacına hizmet eden Ekosistem Geri Dönüşüm ve Ekoparça, sektörün tüm operasyonel süreçlerinin doğru ve eksiksiz tamamlanmasına yardımcı olurken maliyetleri de hızlı ve önemli bir ölçüde azaltarak güçlü bir rekabet avantajı sağlayan HYS Hasar Yönetim Sistemi ile otomotiv ve sigorta sektöründe hasarlı ve ikinci el araçlara yönelik 360° hizmet sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Aksam Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aksam Otomotiv”): İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 463830-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0034-0174-9680-0013 mersis numaralı, şirket merkezi Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok No: 1 B İç Kapı No: 9 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan ve işbu aydınlatma metnini hazırlayan veri sorumlusunu ifade eder.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER :

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz:

Kimlik : Ad, Soyad

İletişim : Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Müşteri İşlem : Mesaj içeriği

İşleme Güvenliği : IP Adresi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI :

Aksam Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aksam Otomotiv”) tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve (iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir:

 • İnternet mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tespiti ve ifası
 • İnternet sitesi yönetim ve işletim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya hesaplarından haberdar etmek
 • Şirkete ulaşım için “harita” uygulamaları kullanarak ulaşımı kolaylaştırmak
 • Web sitesi deneyimini gözlemlemek ve iyileştirmek,
 • İş bağlantıları ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • Üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Şirketimiz, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi; internet web sitesi, dijital ve basılı formlar ve çerezler aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplamaktadır. Verileriniz,

 • https://www.aksamoto.com.tr/ internet sitelerini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,

 • Kanunlarda açıkça öngörülme.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ:

Kişisel Verileriniz, “KVKK” başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına, ulusal ve uluslararası antlaşmalara ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Örneğin; internet trafik kayıtları 5651 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereği azami 2 yıl saklanmak zorundadır.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi,

 • KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya
 • aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak yahut
 • aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak, ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aksam Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aksam Otomotiv”) talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Posta adresi : Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok No: 1 B İç Kapı No: 9 Sarıyer/ İstanbul
E- posta adresi : info@aksamoto.com.tr
Telefon numarası : 444 15 48

İşbu Aydınlatma Metni web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğü girer. Aksam Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aksam Otomotiv”) işbu Aydınlatma Metnini, yasal mevzuat değişikliği yahut gerekli değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğu hallerde tamamen veya kısmen değiştirebilir ve güncelleyebilir.

logo

Bize Dair

Sigorta ve Otomotiv Sektöründe verimlilik sağlayacak inovatif ve kalıcı projelerle hizmete hazırız...

Telli Grup’un 1989 yılında başlayan, 34 yıllık ticari geçmişine dayalı bilgi ve deneyimi üzerine 2001 yılında kurulmuş Aksam Otomotiv A.Ş. "Sektörün dinamiklerini belirler ve kalıcı çözümlere dönüştürür." sloganı ile Sigorta Şirketlerine ait hasarlı araçların değerlendirilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

Hakkımızda

İletişim

 • Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9

  Sarıyer / İstanbul
 • 444 15 48
 • aksamoto.com.tr